VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Rô-ma 13:1
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 156 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/11/2019 13:51:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 221 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 17:6:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:1-10
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/12/2017; P: 11/15/2017; 470 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/26/2019 8:29:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:11-16
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 246 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 14:19:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:8-10
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:9/17/2017; P: 9/21/2017; 282 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/26/2019 9:12:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:9/10/2017; 185 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 2:26:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-11
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 269 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 7:54:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:8-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/20/2017; P: 8/24/2017; 243 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/27/2019 5:56:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 174 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 1:28:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:8-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/13/2017; P: 8/17/2017; 265 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/26/2019 11:22:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.