VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Giê-rê-mi 1:4-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 520 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 6:57:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/11/2016; 243 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:28:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:5-13
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/4/2016; P: 12/3/2016; 563 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 13:8:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/20/2016; 540 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 13:26:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:18-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 382 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:4:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:17
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/23/2016; 338 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 16:26:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 663 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 22:11:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/2/2016; P: 10/4/2016; 499 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 11:17:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:9/25/2016; P: 9/28/2016; 458 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 2:16:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 749 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 17:37:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.