VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/6/2017; P: 8/8/2017; 376 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 8:5:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Minh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 324 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 18:54:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Minh
C:7/23/2017; P: 7/29/2017; 422 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2020 5:42:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 493 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 0:58:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Nguyễn Minh
C:7/9/2017; P: 7/15/2017; 344 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 0:7:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 41:38
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 536 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 18:52:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-41
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/11/2017; P: 6/16/2017; 468 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 14:9:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:12-17
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 630 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/5/2020 23:2:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 800 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 21:27:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 586 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 19:42:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.