VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 5:18-20
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 384 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 6:57:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:16a
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/5/2017; 374 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 10:9:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:25-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/22/2017; 484 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 20:14:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:6-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 401 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 11:17:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-15
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/1/2017; P: 10/5/2017; 692 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 20:11:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17::3-6
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/24/2017; P: 9/25/2017; 523 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 15:42:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 26:23-33
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 289 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 17:25:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 26:12-22
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/3/2017; P: 9/6/2017; 477 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 1:56:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:25-34
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 216 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 9:10:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:18
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/20/2017; 370 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 17:32:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.