VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Mác 16:15-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/14/2018; 292 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:10:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:13-16; Ma-thi-ơ 11:25-26
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/31/2017; 263 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 20:59:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11; Ma-thi-ơ 1:21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 261 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 6:52:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/21/2017; P: 12/26/2017; 162 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 7:45:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 295 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 1:43:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 16:18; Gia-cơ 4:6; Ê-phê-sô 2:14-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 406 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 7:41:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 471 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 21:29:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:29; Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 606 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 19:48:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 344 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 5:43:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-23
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 398 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 18:39:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.