VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/15/2022; P: 5/18/2022; 264 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 17:26:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:12,14-15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/1/2022; P: 5/4/2022; 252 xem 3 lưu
Xem lần cuối 20.90 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:3; 1 Ti-mô-thê 3:8-10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/28/2022; 200 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 11:19:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10; 1 Cô-rinh-tô 15:17-19
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/17/2022; P: 4/20/2022; 231 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 10:27:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-7; Tít 1:6-9
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/3/2022; P: 4/4/2022; 235 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 19:33:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3:1-10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/20/2022; P: 3/21/2022; 214 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 3:35:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:20-21; 2 Ti-mô-thê 3:16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/13/2022; P: 3/16/2022; 255 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 21:38:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:26-27; Giăng 15:14-15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/6/2022; P: 3/8/2022; 245 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/11/2024 21:8:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:26-27; Giăng 15:14-15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/27/2022; P: 3/12/2022; 238 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 12:37:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 19:28; Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:1-2
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/20/2022; P: 2/24/2022; 254 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 21:28:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 27  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.