VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (1)

Mác 9:23b; Ma-thi-ơ 17:20; Thi-thiên 66:18; Ê-sai 59:1-2
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 333 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 2:12:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Những Con Người Bình Thường

Mác 16:17-20; 1 Cô-rinh-tô 12:8-11; 1 Cô-rinh-tô 12:28-30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 636 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 9:36:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ta Sẽ Sai Ai Đi?

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:9-14; Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10-13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 258 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 1:17:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Mẹ Được Khen Ngợi!

Châm-ngôn 31:30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 291 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/10/2019 11:12:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Phục Sinh

1 Cô-rinh-tô 15:1-4; 1 Cô-rinh-tô 15:12-19
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 320 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 11:41:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Chúa Qua Sự Toàn Tri Và Toàn Tại

Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/9/2017; P: 4/11/2017; 326 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 14:8:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Mới, Việc Mới (Phần 2)

Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/2/2017; P: 4/9/2017; 222 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/9/2019 0:34:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Mới, Việc Mới (Phần 1)

Ê-phê-sô 2:8-10; Giăng 10:27-29; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/26/2017; P: 4/2/2017; 335 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 12:18:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tin Cậy Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (Phần 2)

Gióp 1:10; Gióp 1:12; Gióp 2:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 557 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 17:4:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tin Cậy Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (Phần 1)

Ê-sai 55:8-9; Giê-rê-mi 29:11; Rô-ma 8:28
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/12/2017; P: 3/18/2017; 578 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 13:42:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.