VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tình Yêu Chúa Giữ Chặt Chúng Ta (Phần 2)

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/5/2017; P: 3/8/2017; 294 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/13/2019 15:36:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Chúa Giữ Chặt Chúng Ta (Phần 1)

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/26/2017; P: 3/2/2017; 487 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 19:8:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Theo Dấu Chân Chúa

Ma-thi-ơ 16:24
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/22/2017; P: 5/27/2017; 374 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 7:13:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện (Phần 2)

Giê-rê-mi 33:3
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/20/2016; P: 5/7/2017; 291 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/6/2019 9:45:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện (Phần 1)

Ma-thi-ơ 18:19
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/14/2016; P: 5/1/2017; 337 xem 7 lưu
Xem lần cuối 18.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Gióp - Người Được Phước Trong Sự Hoạn Nạn

Gióp 1:6-22
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/23/2016; P: 4/23/2017; 395 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 5:31:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Khích Lệ

Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-30; Công-vụ các Sứ-đồ 4:36
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/27/2015; P: 4/18/2017; 555 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/11/2019 19:22:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.