VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 13:32-37
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:12/4/2020; P: 12/5/2020; 269 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/14/2021 15:36:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/31/2020; P: 6/6/2020; 227 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 21:43:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/26/2020; P: 5/29/2020; 309 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/14/2021 16:24:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/19/2020; 248 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 3:25:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:14-20; 2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 195 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/17/2021 2:40:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/8/2020; 304 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 3:24:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/5/2020; 291 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/15/2021 12:14:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/3/2020; 146 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/14/2021 9:29:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/28/2020; P: 4/30/2020; 275 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/10/2021 4:38:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:17-25
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/26/2020; 213 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 17:12:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.