VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Mác 13:32-37
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:12/4/2020; P: 12/5/2020; 221 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 21:6:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/31/2020; P: 6/6/2020; 195 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 3:4:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/26/2020; P: 5/29/2020; 269 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 8:53:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/19/2020; 214 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 15:34:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:14-20; 2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 162 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 9:42:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/8/2020; 270 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 11:23:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/5/2020; 255 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 1:3:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/3/2020; 118 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 15:51:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/28/2020; P: 4/30/2020; 240 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 7:40:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:17-25
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/26/2020; 184 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 1:52:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.