VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/31/2020; P: 6/6/2020; 138 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/2/2020 21:35:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/26/2020; P: 5/29/2020; 216 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 22:45:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/19/2020; 174 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 7:45:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:14-20; 2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 119 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/2/2020 20:52:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/8/2020; 219 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/2/2020 20:47:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/5/2020; 191 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 22:30:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/3/2020; 77 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 9:14:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/28/2020; P: 4/30/2020; 162 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 8:41:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:17-25
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/26/2020; 138 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 14:4:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:17-21
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/21/2020; 118 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/2/2020 6:11:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.