VietChristian
VietChristian
nghe.app
Mác 13:32-37
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:12/4/2020; P: 12/5/2020; 463 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/26/2022 22:33:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/31/2020; P: 6/6/2020; 422 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 19:45:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/26/2020; P: 5/29/2020; 506 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/27/2022 19:6:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/19/2020; 490 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 19:7:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:14-20; 2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 407 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 19:3:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/8/2020; 483 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 19:2:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/5/2020; 470 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 19:1:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/3/2020; 322 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 19:0:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/28/2020; P: 4/30/2020; 470 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 23:35:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:17-25
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/26/2020; 393 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 18:58:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.