VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:2/5/2023; P: 2/8/2023; 235 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 0:7:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 13:32-37
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:12/4/2020; P: 12/5/2020; 605 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/7/2023 23:38:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/31/2020; P: 6/6/2020; 542 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:2:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/26/2020; P: 5/29/2020; 622 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:1:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/19/2020; 619 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:1:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:14-20; 2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 537 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:0:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/8/2020; 596 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:0:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/5/2020; 596 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:0:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/3/2020; 432 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:0:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/28/2020; P: 4/30/2020; 590 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 2:59:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.