VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/31/2020; P: 6/6/2020; 173 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/31/2020 9:7:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/26/2020; P: 5/29/2020; 247 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/31/2020 9:0:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/19/2020; 201 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/31/2020 8:56:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:14-20; 2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 145 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/31/2020 8:49:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/8/2020; 257 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/31/2020 8:40:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/5/2020; 233 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/31/2020 8:39:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/3/2020; 102 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 16:22:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/28/2020; P: 4/30/2020; 206 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 18:0:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:17-25
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/26/2020; 167 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/31/2020 7:47:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:17-21
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/21/2020; 150 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/31/2020 7:45:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.