VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Hê-bơ-rơ 4:12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 219 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 4:43:29
Đọc  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:16-21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 283 xem
Xem lần cuối 5/23/2020 12:27:19
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:16-17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/24/2017; P: 9/29/2017; 277 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 2:19:3
Đọc  Chia sẻ
Mác 9:14-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/17/2017; P: 9/19/2017; 171 xem
Xem lần cuối 5/16/2020 23:9:54
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/10/2017; P: 9/19/2017; 227 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 12:55:57
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/3/2017; P: 9/5/2017; 323 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 7:42:56
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 241 xem
Xem lần cuối 6/1/2020 6:50:13
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 293 xem
Xem lần cuối 5/23/2020 16:49:12
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:1-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 234 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 3:37:58
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 266 xem
Xem lần cuối 5/10/2020 5:7:53
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 72  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.