VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:9/20/2015; P: 9/22/2015; 1065 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 9:15:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:32-43
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:4/17/2011; 1853 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 3:16:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:4/17/2011; 1518 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:1:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2006; 1707 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 22:52:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-29
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2005; 2169 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 5:42:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 957 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/3/2019 9:40:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1067 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 15:1:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 935 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 22:28:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1156 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 4:17:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.