VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:9/20/2015; P: 9/22/2015; 1210 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 21:31:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:32-43
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:4/17/2011; 1970 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 14:25:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:4/17/2011; 1649 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 23:47:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2006; 1788 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 8:3:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-29
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2005; 2296 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 23:32:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1031 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 17:20:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1140 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 11:39:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 999 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 18:36:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1205 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 16:7:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.