VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:9/20/2015; P: 9/22/2015; 1282 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 21:24:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:32-43
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:4/17/2011; 2031 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 3:51:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:4/17/2011; 1718 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 15:39:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2006; 1843 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 20:27:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-29
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2005; 2387 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 7:31:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1061 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 5:49:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1171 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 21:58:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1039 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 7:2:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1225 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 19:16:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.