VietChristian
VietChristian
httl.org

Ê-phê-sô 1:7-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/7/2016; P: 8/10/2016; 1511 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 11:56:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:4-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/31/2016; P: 8/4/2016; 2017 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 9:46:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/24/2016; P: 7/29/2016; 1908 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 7:12:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-2
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/26/2016; P: 6/29/2016; 1867 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 5:40:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/19/2016; P: 6/24/2016; 1610 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 14:32:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2016; P: 6/17/2016; 1740 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 17:8:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/29/2016; P: 6/3/2016; 1544 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 14:54:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/22/2016; P: 5/28/2016; 1631 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 18:58:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/8/2016; P: 5/14/2016; 1548 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 22:43:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/1/2016; P: 5/5/2016; 1671 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 5:27:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.