VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Ê-phê-sô 1:20-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/4/2016; P: 9/8/2016; 1793 xem 24 lưu
Xem lần cuối 2/27/2024 7:7:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:17-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/28/2016; P: 9/2/2016; 2251 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2/29/2024 1:46:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/21/2016; P: 8/25/2016; 2444 xem 33 lưu
Xem lần cuối 2/27/2024 0:10:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:13-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 1947 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 0:21:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:7-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/7/2016; P: 8/10/2016; 1954 xem 26 lưu
Xem lần cuối 2/26/2024 23:54:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:4-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/31/2016; P: 8/4/2016; 2887 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/27/2024 20:44:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/24/2016; P: 7/29/2016; 2886 xem 23 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 17:47:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-2
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/26/2016; P: 6/29/2016; 2851 xem 22 lưu
Xem lần cuối 2/29/2024 18:59:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/19/2016; P: 6/24/2016; 2562 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/27/2024 1:50:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2016; P: 6/17/2016; 2901 xem 36 lưu
Xem lần cuối 2/29/2024 13:53:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.