VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Giăng 11:17-44
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 748 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 2:27:18
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 15:12-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 885 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 19:32:22
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:8-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 561 xem
Xem lần cuối 3/18/2020 14:0:13
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 750 xem
Xem lần cuối 3/18/2020 19:32:44
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1792 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 14:12:39
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1133 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 19:33:10
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1680 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 19:39:17
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1094 xem
Xem lần cuối 3/30/2020 15:28:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 604 xem
Xem lần cuối 4/1/2020 10:11:22
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:12-41
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 787 xem
Xem lần cuối 3/18/2020 19:33:5
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 30  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.