VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-phê-sô 1:7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 556 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 18:2:20
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 859 xem
Xem lần cuối 2/27/2020 19:58:30
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:11-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 803 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 7:9:36
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 670 xem
Xem lần cuối 2/26/2020 19:9:55
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-9
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 563 xem
Xem lần cuối 2/28/2020 0:31:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:10-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 684 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 3:50:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 761 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 20:46:50
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-2
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 636 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 12:6:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 8:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1039 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 23:22:55
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:4-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 637 xem
Xem lần cuối 2/26/2020 19:10:37
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 30  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.