VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Châm-ngôn 4:18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/22/2017; P: 2/9/2017; 1141 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/17/2020 17:10:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:5-11
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/11/2011; 1753 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/17/2020 1:27:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/28/2011; 1348 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/14/2020 10:35:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 21:1-13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/26/2011; 1440 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 20:45:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:11-23; 2 Cô-rinh-tô 5:16-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/21/2011; 1568 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 7:35:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:5-9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/19/2011; 1323 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 5:18:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:26-27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/29/2011; 1052 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/17/2020 16:3:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:26-27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/29/2011; 1092 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/15/2020 3:3:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/29/2011; 1248 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 9:31:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:30-37
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/24/2011; 1071 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 0:13:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.