VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 4:1-26
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:12/30/2012; 805 xem
Xem lần cuối 25.45 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:5-20
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:12/2/2012; 1027 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 13:46:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:11/25/2012; 1127 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 16:40:27
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:11/18/2012; 475 xem
Xem lần cuối 8/31/2020 2:27:6
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37:1-11
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:11/11/2012; 678 xem
Xem lần cuối 9/14/2020 7:42:20
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 1:3-6
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:11/7/2012; 515 xem
Xem lần cuối 9/2/2020 9:24:54
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 35:1-7
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:10/28/2012; P: 1/12/2015; 1118 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 5:19:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:26
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:10/23/2012; 528 xem
Xem lần cuối 9/8/2020 18:39:56
Đọc  Chia sẻ
Giăng 6:4-15
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:10/14/2012; 469 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 1:35:48
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-8
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:10/14/2012; 831 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 21:27:55
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.