VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 14:1-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/24/2017; 522 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:25:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/25/2017; P: 6/27/2017; 706 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:25:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 633 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:25:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:1-7
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 497 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:25:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:36
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 631 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:25:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/18/2016; P: 9/21/2016; 1327 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 9:22:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-17:7
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 855 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:53:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:1-23
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/22/2016; P: 5/23/2016; 781 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:27:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/20/2016; P: 3/28/2016; 534 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 11:28:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:1/31/2016; P: 2/4/2016; 983 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:27:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.