VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 14:1-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/24/2017; 558 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 17:32:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/25/2017; P: 6/27/2017; 762 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 17:32:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 673 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 9:37:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:1-7
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 538 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 20:9:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:36
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 702 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 20:55:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/18/2016; P: 9/21/2016; 1382 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 4:44:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-17:7
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 899 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 10:55:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:1-23
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/22/2016; P: 5/23/2016; 823 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 3:48:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/20/2016; P: 3/28/2016; 571 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 13:40:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:1/31/2016; P: 2/4/2016; 1032 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 19:23:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.