VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-sai 38
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:8/31/2014; 899 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:32:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/13/2014; 1067 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:32:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/30/2014; 1025 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:32:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/29/2013; 1347 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:33:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 2
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/16/2013; 1076 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:33:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-11
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/7/2013; 787 xem
Xem lần cuối 11/12/2019 4:34:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/24/2013; 879 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:34:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:16-26
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/3/2013; 1007 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:35:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/30/2012; 1184 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:35:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-15
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/30/2012; 1187 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:35:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.