VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 38
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:8/31/2014; 953 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 13:17:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/13/2014; 1145 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 23:38:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/30/2014; 1086 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 14:42:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/29/2013; 1460 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 18:53:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 2
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/16/2013; 1160 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 5:35:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-11
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/7/2013; 845 xem
Xem lần cuối 7/12/2020 18:17:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/24/2013; 953 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 1:12:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:16-26
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/3/2013; 1097 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 5:29:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/30/2012; 1263 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2020 8:37:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-15
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/30/2012; 1230 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 0:58:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.