VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 2:21; Phi-líp 2:9-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 534 xem 21 lưu
Xem lần cuối 45.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:22-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 110 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 0:14:39
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:24
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 163 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 0:3:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:27-47; Công-vụ các Sứ-đồ 3:19-21
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/3/2016; P: 10/6/2016; 543 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 10:59:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 491 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 11:45:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 518 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 6:43:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:36-42
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/23/2019; P: 6/27/2019; 169 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 6:36:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:36-47
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/10/2012; 377 xem
Xem lần cuối 5/30/2020 12:12:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:36-47
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/6/2013; 1073 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 15:6:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/12/2017; 278 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 19:56:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.