VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 24:32-35; Lu-ca 13:6-9; Mác 11:11-14
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2022 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/6/2020 9:28:41
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 13:10-17
Pastor Huỳnh Trần Linh
C:3/1/2020; P: 3/4/2020; 187 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 2:38:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:10-17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/12/2015; 816 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 12:57:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:10-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 458 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/21/2020 17:45:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:10-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/23/2006; 3447 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 11:8:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-7; Giê-rê-mi 17; 1 Phi-e-rơ 1:3-7
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 548 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 14:35:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:18-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/17/2019; P: 3/22/2019; 313 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 5:15:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:18-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/30/2006; 2499 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 7:44:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:18-30
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/17/2019; 207 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 8:51:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/22/2015; P: 4/23/2015; 1142 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 15:5:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.