VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Châm-ngôn 3:9-10; Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:1-3; Lu-ca 8:2-3; Châm-ngôn 8:20-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/2/2019; P: 6/20/2019; 1108 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 19:38:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/14/2013; 1148 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:20:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:23-27; Mác 4:35-41; Lu-ca 8:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 2467 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 1:45:9
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:28-34; Mác 5:1-20; Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1834 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 15:36:52
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:18-26; Mác 5:21-43; Lu-ca 8:40-56
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1598 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 19:51:27
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:20-22; Mác 5:21-43; Lu-ca 8:40-56
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1567 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 19:51:22
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:20-22; Mác 5:25-34; Lu-ca 8:43-49
Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng
C:5/11/2014; 2934 xem 34 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 18:20:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 1065 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 10:8:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/6/2022; 200 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 20:52:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/26/2013; 1048 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 18:46:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.