VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ê-xê-chi-ên 37
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/2/2019; P: 6/3/2019; 395 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 17:38:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-19; Nhã-ca 2:14-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 439 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 1:9:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 1714 xem 33 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 14:4:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-15
Pastor Hồ Long
C:8/18/2019; P: 8/20/2019; 219 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 23:44:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 854 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 22:57:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/1/2017; P: 10/9/2017; 1819 xem 30 lưu
Xem lần cuối 2.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 1213 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 10:11:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 146
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 243 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 14:31:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7; 1 Phi-e-rơ 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/15/2019; 446 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 15:39:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 56 xem
Xem lần cuối 11/21/2019 20:49:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 935  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.