VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 302 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 1:52:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 771 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 19:45:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 1016 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 15:6:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 800 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 17:4:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/24/2018; P: 1/3/2019; 694 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 0:33:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/7/2019; P: 4/12/2019; 474 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 20:52:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:28b
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 646 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 14:12:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/30/2019; 290 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 10:54:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2007; 9709 xem 22 lưu
Xem lần cuối 50.26 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18; Gia-cơ 2:14-17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/28/2018; P: 11/5/2018; 802 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 23:19:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 935  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.