VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 265 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 3:42:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 1113 xem 32 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 16:23:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:33; Rô-ma 7:15,18-19,24-25; 1 Cô-rinh-tô 9:24-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 522 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 8:46:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 20:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/6/2016; P: 11/9/2016; 1930 xem 36 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 4:3:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/10/2018; P: 6/14/2018; 909 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 13:53:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 7:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/24/2017; P: 10/9/2017; 1350 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 10:10:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2018; P: 5/23/2018; 945 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 22:48:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 2190 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 22:57:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 10
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/8/2018; P: 4/9/2018; 1024 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 23:44:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 28:9-12,19-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/25/2019; P: 8/26/2019; 146 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 21:43:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  34 / 935  Tiếp  Cuối

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.