VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Các Quan Xét 7:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/24/2017; P: 10/9/2017; 1379 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 10:1:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 11:1-9; Mác 13:14-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 194 xem 6 lưu
Xem lần cuối 46.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:16-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 179 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 14:26:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:21-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 1754 xem 33 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 6:1:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 840 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 2:22:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 2391 xem 8 lưu
Xem lần cuối 14.22 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/31/2019; P: 4/2/2019; 473 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 9:15:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:35; Ma-thi-ơ 10:8; Châm-ngôn 11:25; Khải-huyền 14:13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/21/2019; P: 7/23/2019; 289 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 23:31:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 683 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 11:34:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 325 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 23:18:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  34 / 943  Tiếp  Cuối

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.