VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ga-la-ti 3:21-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 1726 xem 33 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 23:57:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:4; Thi-thiên 32:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/2/2019; P: 6/3/2019; 291 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 21:38:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:37-38
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 691 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 6:11:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/2/2019; 280 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 11:55:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:14-21
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/2/2018; 710 xem 30 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 13:33:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 30:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/5/2019; 336 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 17:31:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-2,13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 768 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 1:8:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/8/2018; P: 4/10/2018; 1005 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 6:37:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/7/2019; P: 4/8/2019; 385 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 21:25:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 1182 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 7:49:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  35 / 935  Tiếp  Cuối

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.