VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 4:1-7
MSNC Trần Việt Dũng
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 611 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 8:7:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/2/2020; P: 8/6/2020; 117 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 19:52:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/9/2017; P: 7/12/2017; 1805 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 6:55:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/8/2020; 255 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 23:7:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 1150 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 7:39:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 1190 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 10:20:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 126
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/29/2018; 1205 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 12:59:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17
Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:8/21/2016; P: 8/23/2016; 2271 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 11:34:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2018; P: 12/20/2018; 986 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 15:37:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 1:1-11; Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/21/2019; P: 7/22/2019; 685 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:59:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  35 / 992  Tiếp  Cuối

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.