VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ga-la-ti 1:13-16
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:1/11/2018; 1171 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 2310 xem 34 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 4:23:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:17; Sáng-thế Ký 26:12-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/24/2019; P: 4/13/2019; 488 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/15/2020 23:58:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:1-10a
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/9/2016; 1828 xem 40 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 7:15:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2016; P: 11/17/2016; 1772 xem 33 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 5:15:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/3/2017; P: 12/7/2017; 1206 xem 26 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 16:16:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1394 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 6:5:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 991 xem 22 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 12:46:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 77:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 2063 xem 28 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 3:50:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/22/2019; P: 12/24/2019; 132 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 5:49:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  45 / 955  Tiếp  Cuối

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.