VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/24/2019; P: 3/1/2019; 453 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 7:38:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/5/2015; P: 7/8/2015; 2353 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 12:22:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:15; Giăng 17:17; Sáng-thế Ký 2:15-17; Châm-ngôn 8:20-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/23/2019; P: 7/7/2019; 276 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 11:52:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/12/2018; 606 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 19:34:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:31-34
Mục Sư Lê Tự Hiển
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 475 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 23:7:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/15/2017; P: 10/16/2017; 1167 xem 35 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 2:23:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/9/2015; P: 8/14/2015; 2296 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 8:58:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:18-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 1670 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 2:34:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 1115 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 22:53:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/22/2017; P: 10/26/2017; 1145 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 2:3:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  46 / 943  Tiếp  Cuối

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.