VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/11/2017; P: 8/14/2017; 1501 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 3:11:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 489 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 9:28:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:28-37
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/28/2015; 2504 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 20:10:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/22/2015; P: 3/27/2015; 2622 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 14:7:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 77:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 2124 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 13:33:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/29/2020; 261 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 23:41:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 1782 xem 41 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 7:50:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/21/2016; P: 8/25/2016; 1955 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 8:25:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:13-16
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:1/11/2018; 1304 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 13:19:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2; Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/24/2019; P: 11/27/2019; 423 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 12:18:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  48 / 991  Tiếp  Cuối

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.