VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 1724 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 0:0:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 251 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 20:53:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/30/2018; P: 4/5/2018; 845 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 10:59:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:18-24
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 124 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 21:11:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:6-13
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:4/8/2018; P: 2/8/2018; 927 xem 32 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 22:27:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:48; Ma-thi-ơ 1:19
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/9/2018; P: 12/15/2018; 476 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 12:39:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 105:17-22; Truyền-đạo 4:14-15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 145 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 6:0:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 244 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 9:19:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/7/2019; P: 4/9/2019; 310 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 12:30:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/8/2015; P: 11/10/2015; 2099 xem 36 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 1:46:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  49 / 934  Tiếp  Cuối

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.