VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-28
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/30/2018; P: 7/21/2018; 749 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 17:53:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:1-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 767 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 13:44:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 6:16-19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 775 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 19:31:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 2-4
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 1148 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 1:37:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 188 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 0:56:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2015; P: 9/15/2015; 2170 xem 33 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 6:42:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 2702 xem 43 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 15:37:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/14/2016; P: 2/19/2016; 1952 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 21:6:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 2502 xem 37 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 4:38:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/28/2019; 245 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 12:6:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  49 / 944  Tiếp  Cuối

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.