VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Khải-huyền 1:17-18; Ma-thi-ơ 16:18-19; Ma-thi-ơ 18:18-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 156 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/1/2020 21:33:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 2236 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:38:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/26/2020; P: 4/27/2020; 215 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/11/2020 18:58:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 1:1-4; Hê-bơ-rơ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/7/2017; P: 5/11/2017; 1617 xem 32 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:30:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/29/2018; 881 xem 38 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 23:50:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/17/2020; 200 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 10:5:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:1-12,22-26,39-40
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 341 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 14:20:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:35-19:10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/11/2018; P: 3/12/2018; 1214 xem 27 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 5:36:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/7/2017; P: 5/19/2017; 1584 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/8/2020 11:51:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1538 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 6:58:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  49 / 991  Tiếp  Cuối

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.