VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hai Điều Đáng Phải Tạ Ơn

Sáng-thế Ký 32:9-12,24-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/18/2018; 299 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 5:56:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 809 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 3:45:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Đích Sự Chịu Khổ

1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/12/2018; 339 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 19:6:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thành Tín Và Trung Tín

2 Sa-mu-ên 23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 912 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 12:46:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đắc Tội, Định Tội, Đền Tội

2 Sa-mu-ên 24
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 742 xem 6 lưu
Xem lần cuối 18.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Lời Nói

Phi-líp 2:4; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/19/2018; 519 xem
Xem lần cuối 12/10/2018 5:59:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hai Con Đường

Hai Con Đường

Thi-thiên 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/23/2018; P: 9/26/2018; 763 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:50:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Của Lễ Cho Sự Biết Ơn

2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cảm Tạ Trong Sự Thờ Phượng

Thi-thiên 103:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/18/2018; P: 11/22/2018; 189 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:14:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Sự Cầu Thay

Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 534 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 17:18:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.