VietChristian
VietChristian
nghe.app

Hê-bơ-rơ 11:23-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/5/2020; 124 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 18:24:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-11; Lu-ca 2:2-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2019; P: 12/25/2019; 184 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 9:51:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/29/2019; 163 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 0:35:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/10/2019; P: 11/14/2019; 426 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 15:59:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/15/2019; 245 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 2:53:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Pastor Nguyễn Tuấn Anh
C:12/29/2019; P: 12/31/2019; 143 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 13:43:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-7; Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/8/2019; P: 12/13/2019; 255 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 2:30:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/22/2019; P: 12/27/2019; 156 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 19:4:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-13; Khải-huyền 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/5/2020; P: 1/6/2020; 105 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 0:51:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Phan Phước Lành
C:11/17/2019; P: 11/18/2019; 359 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 5:51:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 944  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.