VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/16/2018; P: 12/28/2018; 642 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 7:10:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24; Cô-lô-se 3:5-10
Mục Sư Chương Thanh Hải
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 269 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 8:10:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/24/2018; P: 1/3/2019; 549 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 1:14:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 461 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 3:35:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2018; P: 12/20/2018; 666 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 0:11:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/27/2019; 241 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 13:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 151 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:45:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:12-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/27/2019; 247 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:27:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-16
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 212 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 23:18:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 519 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 3:19:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 886  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.