VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 5:24; 1 Giăng 3:14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/28/2019; P: 7/30/2019; 196 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 5:16:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Hồ Khắc Đàm
C:7/7/2019; P: 7/8/2019; 365 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 2:18:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:10
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/21/2019; P: 8/3/2019; 153 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 17:18:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 32 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 0:10:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 50:21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/28/2019; P: 7/29/2019; 176 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 1:41:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2019; P: 7/3/2019; 385 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 13:1:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/21/2019; P: 7/31/2019; 161 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 21:4:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/14/2019; 291 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 23:13:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:35; Ma-thi-ơ 10:8; Châm-ngôn 11:25; Khải-huyền 14:13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/21/2019; P: 7/23/2019; 215 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 22:36:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 1484 xem 16 lưu
Xem lần cuối 45.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 922  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.