VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/27/2008; 656 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 1:10:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1050 xem
Xem lần cuối 1/9/2021 19:52:10
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1050 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 8:7:1
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/6/2011; 498 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 5:4:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24-29
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/14/2010; 546 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 5:43:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/9/2012; 408 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 21:33:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:7; 1 Giăng 2:3-6; Ê-phê-sô 5:1-2; Rô-ma 6:12-14; Rô-ma 8:12-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/22/2015; 298 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 21:50:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1049 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 0:36:18
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1048 xem
Xem lần cuối 1/20/2021 3:37:41
Đọc   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:0-3:0
Mục Sư Phạm Thanh Vũ
C:3/23/2000; 1048 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 10:52:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  893 / 1004  Tiếp  Cuối

883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.