VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Cô-rinh-tô 15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/23/2008; 641 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 17:19:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/21/2010; 546 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 19:2:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:01-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1040 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 14:49:42
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:33-37
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1042 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 4:7:16
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 18:32
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1041 xem
Xem lần cuối 1/16/2021 2:15:44
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/13/2008; 651 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 2:36:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:16-20; Giăng 1:1-5; Giăng 1:9-18
Pastor Michael Faber
C:12/4/2011; 456 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 7:24:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1040 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 14:28:17
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1040 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 15:3:13
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 14:15-24
Pastor Doug Kellum
C:9/25/2011; 464 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 4:51:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  895 / 1004  Tiếp  Cuối

885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.