VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-phê-sô 3:2; 1 Phi-e-rơ 4:10-11; Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 158 xem
Xem lần cuối 2/20/2020 20:48:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:14-44
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/11/2015; 170 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 10:42:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 663 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 9:11:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/1/2010; 317 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 19:0:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2013; 224 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 1:46:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:1-10
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 662 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.98 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118:1-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2013; 229 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 15:35:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 660 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 5:15:43
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/9/2011; 302 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 4:49:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 659 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 15:5:12
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  913 / 949  Tiếp  Cuối

903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.