VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Công-vụ các Sứ-đồ 26:15-17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 645 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 17:0:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:13-14; Phi-líp 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/14/2014; 176 xem
Xem lần cuối 2/21/2020 18:6:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:24-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 643 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 20:35:1
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-44
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/17/2013; 226 xem
Xem lần cuối 2/13/2020 15:54:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/19/2009; 342 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 3:30:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/5/2008; 367 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 3:27:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 31
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 642 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 6:28:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2005; 457 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 5:7:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 640 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 13:17:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 23:23-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/23/2005; 484 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 2:30:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  916 / 949  Tiếp  Cuối

906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.