VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Châm-ngôn 20:6-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 224 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 8:50:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 863 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 20:21:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:40-45
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/27/2008; 523 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 15:10:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:5-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 861 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 1:50:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 14:1-16:1-14
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 862 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 6:32:45
Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 1:19-30
Pastor John Altfeltis
C:5/19/2013; 310 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 20:49:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/9/2014; 258 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 10:39:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 859 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 4:30:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2011; 393 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 10:33:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18:1-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 858 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 12:12:24
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  921 / 992  Tiếp  Cuối

911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.