VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 3:16-19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/28/2013; 284 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/29/2020 8:47:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 783 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 11:29:27
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/15/2015; P: 3/17/2015; 210 xem
Xem lần cuối 9/12/2020 6:37:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:35
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 784 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 8:1:24
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/4/2008; 473 xem
Xem lần cuối 9/27/2020 8:4:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:29-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 782 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 8:27:25
Xem  Chia sẻ
Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/15/2012; 313 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/29/2020 4:0:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 782 xem
Xem lần cuối 9/26/2020 17:36:8
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 782 xem
Xem lần cuối 9/29/2020 2:54:14
Xem  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/28/2010; 403 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/29/2020 3:34:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  932 / 988  Tiếp  Cuối

922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.