VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/9/2006; 439 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/17/2020 16:0:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 2:05-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 639 xem
Xem lần cuối 5/28/2020 18:28:55
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:29; 1 Phi-e-rơ 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/20/2005; 481 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 20:14:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:4-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 639 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 9:39:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/11/2007; 416 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/9/2020 16:8:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/23/2000; 634 xem
Xem lần cuối 5/4/2020 15:3:4
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/26/2004; 486 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/14/2005; 460 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 18:36:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 634 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 23:55:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/27/2003; 535 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 0:40:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  938 / 968  Tiếp  Cuối

928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.