VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Spring Photo

Tạ ơn - Thái độ của tấm lòng biết ơn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; Hê-bơ-rơ 13:15-16; Phi-líp 4:11-12; Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/25/2007; 1426 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/28/2024 13:56:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5, Hê-bơ-rơ 13, Phi-líp 4, Ha-ba-cúc 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5, Hê-bơ-rơ 13, Phi-líp 4, Ha-ba-cúc 3.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.