VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 19:10-26; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2009; 1569 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 17:57:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:18-24; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/14/2014; 671 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 20:12:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 16:2; Phi-líp 3:8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 377 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 7:43:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:2-7; Phi-líp 2:7-8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/20/2016; 1010 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 19:44:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 529 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/13/2019 3:20:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 174 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 1:51:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 604 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 8:1:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9; 2 Ti-mô-thê 2:23-25; Phi-líp 2:3-4
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/4/2014; 651 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 3:19:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/6/2019; P: 3/14/2019; 93 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 16:10:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Thi-thiên 23; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/19/2018; P: 10/12/2018; 202 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 9:15:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 28  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp undefined

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.