VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Giăng 4:4; Mác 1:15; Hê-bơ-rơ 1:1-3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/20/2009; 451 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 5:0:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:6-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 847 xem
Xem lần cuối 1/13/2021 18:1:58
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 848 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 6:22:8
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Phi-líp 1:3-6
Pastor Doug Kellum
C:2/12/2012; 364 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 16:41:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 847 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 20:29:57
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 847 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 5:29:44
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 847 xem
Xem lần cuối 1/20/2021 0:7:19
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:32-12:3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/13/2013; 295 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 7:38:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Võ Văn Lạc
C:5/25/2008; 514 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 4:35:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:18-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 845 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 16:58:59
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  939 / 1004  Tiếp  Cuối

929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.