VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 919 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 22:30:26
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 918 xem
Xem lần cuối 5/2/2021 23:24:8
Đọc   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/5/2013; 347 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/28/2021 23:4:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18:1-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 917 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 5:13:40
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:1-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 917 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 15:16:15
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Giăng 6:14-29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 916 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 12:19:34
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/9/2014; 292 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 4:57:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-13
Pastor Doug Kellum
C:1/15/2012; 403 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 19:7:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 914 xem
Xem lần cuối 4/29/2021 2:49:8
Xem  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/15/2010; 464 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 20:54:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  946 / 1020  Tiếp  Cuối

936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.