VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ga-la-ti 5:13-14; Ga-la-ti 5:22-25; 1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/7/2013; 319 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 13:50:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:35
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 819 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 0:36:24
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-38
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 819 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 7:33:37
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 258 xem
Xem lần cuối 7/26/2021 1:47:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/17/2003; 686 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 7:1:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 6:9-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 816 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 19:43:48
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Phi-líp 3:4-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/26/2012; 349 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/13/2021 0:54:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:30-58
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 815 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 14:7:40
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/7/2013; 307 xem
Xem lần cuối 7/22/2021 11:5:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:13-24
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 814 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/22/2021 14:23:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  985 / 1032  Tiếp  Cuối

975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.