VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 1000 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/14/2022 10:12:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 1883 xem 34 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 21:45:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:16-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/21/2021; P: 11/23/2021; 255 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/9/2022 14:2:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/5/2020; P: 7/8/2020; 1035 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 21:47:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:13-17
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:2/14/2021; P: 2/19/2021; 686 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 8:26:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/25/2022; P: 3/13/2022; 88 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/10/2022 23:15:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5; Gióp 1:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2011; 6034 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 16:46:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 145:1-21; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/20/2022; P: 2/26/2022; 113 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/12/2022 9:10:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/9/2022; P: 1/13/2022; 176 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/10/2022 15:28:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 1466 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/11/2022 22:33:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 1083  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.