VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 13:2-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/10/2019; P: 2/13/2019; 198 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/10/2019; P: 2/13/2019; 312 xem 3 lưu
Xem lần cuối 26.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 182 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:47:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/12/2019; 102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 42.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32.24-31
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 121 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 7:44:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:31-34
Mục Sư Lê Tự Hiển
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 253 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8.15 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 40:1-17; Mác 9:30-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/10/2019; 226 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 3:59:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/10/2019; 253 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 7:58:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/10/2019; 180 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 7:49:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 57 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 5:1:54
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 886  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.