VietChristian
VietChristian
nghe.app

Nhã-ca 1:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/9/2020; 77 xem
Xem lần cuối 2/17/2020 18:12:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:2/9/2020; 134 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 18:23:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 17:33:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:18-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/9/2020; 250 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 18:26:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:14
Mục Sư Ngô Văn Bửu
C:1/13/2020; P: 2/9/2020; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 20:29:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/9/2020; 91 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 3:28:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 7:2; 2 Cô-rinh-tô 5:2; Công-vụ các Sứ-đồ 16:25-26
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/2/2020; P: 2/9/2020; 44 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 8:31:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:22-34
Pastor Huỳnh Trần Linh
C:2/2/2020; P: 2/7/2020; 222 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 8:30:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 425 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 22:3:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:7-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 61 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 3:29:35
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 948  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.