VietChristian
VietChristian
mucsu.org
1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1220 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 1:17:19
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 3:1-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 975 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/10/2022 23:38:30
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 7:11-23
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/23/2000; 2826 xem 56 lưu
Xem lần cuối 5/12/2022 9:0:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 35:1-15
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1530 xem
Xem lần cuối 7.45 phút
Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:20-26
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1517 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/16/2022 22:35:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 2058 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/14/2022 8:32:17
Đọc  Chia sẻ
Giô-ên 2:12-15; Giô-ên 2:28-32
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1333 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 12:11:4
Đọc   Chia sẻ
Mác 11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1129 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 6:50:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 2097 xem
Xem lần cuối 5/18/2022 9:46:14
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:4-8; 2 Sa-mu-ên 18:14; 2 Sa-mu-ên 18:31-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1694 xem
Xem lần cuối 5/7/2022 21:50:59
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1025 / 1083  Tiếp  Cuối

1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.