VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1321 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/13/2022 10:23:30
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1206 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/30/2022 23:30:41
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:8-8:2
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1144 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/14/2022 5:37:15
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:5-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1081 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/11/2022 10:5:24
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:9-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1241 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/7/2022 11:18:8
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1229 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/7/2022 15:42:14
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:01-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1187 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/3/2022 16:0:44
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1390 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/15/2022 15:48:12
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 980 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 7:37:11
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 912 xem
Xem lần cuối 8/10/2022 17:7:12
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1076 / 1095  Tiếp  Cuối

1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.