VietChristian
VietChristian
httl.org

Lu-ca 19:10; Mác 16:4-6; Mác 16:14-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/31/2013; 891 xem 11 lưu
Xem lần cuối 21.33 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/26/2012; 869 xem 1 lưu
Xem lần cuối 55.33 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:7-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 103 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:23-33
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/19/2014; 567 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:2–23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/7/2018; P: 10/10/2018; 305 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.87 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 170 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; 34 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:33-40
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:10/13/2013; 808 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.59 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 183 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.47 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; P: 4/19/2019; 7 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.49 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 152  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.