VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Cô-rinh-tô 1:1-7; 2 Cô-rinh-tô 1:18-22
Mục Sư Ansary Aboubakare
C:7/1/2016; P: 8/6/2017; 233 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-51
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/10/2019; P: 3/11/2019; 248 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-15
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/12/2014; P: 1/9/2018; 645 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5.80 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/30/2014; 1937 xem 23 lưu
Xem lần cuối 6.45 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-21
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 693 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6.59 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/15/2014; 516 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7.67 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 509 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/17/2019; P: 4/3/2019; 203 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8.97 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/3/2015; P: 4/8/2015; 1656 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 930 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9.14 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 153  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.