VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Thi-thiên 90:12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 539 xem 4 lưu
Xem lần cuối 17.40 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-13
Mục Sư Lê Văn Thể
C:9/1/2013; 722 xem
Xem lần cuối 39.40 giây
Đọc  Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/19/2019; 152 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/16/2016; P: 10/19/2016; 1453 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:4-9; Rô-ma 5:12-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/24/2017; P: 12/31/2017; 316 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.41 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:1-9
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:2/7/2016; P: 2/16/2016; 573 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/15/2019; P: 9/23/2019; 52 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/19/2019; P: 5/21/2019; 522 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:21-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/25/2019; 130 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:13-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/27/2013; 470 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 158  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.