VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2016; P: 11/17/2016; 1634 xem 32 lưu
Xem lần cuối 50.91 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 769 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/22/2015; P: 11/28/2015; 882 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.75 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 1:3-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/9/2009; 1140 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.84 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2015; P: 12/23/2015; 1472 xem 21 lưu
Xem lần cuối 6.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:19-20
Pastor John Altfeltis
C:7/6/2014; 414 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 13:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/26/2013; 618 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7.86 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 40:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 238 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9.38 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 468 xem 3 lưu
Xem lần cuối 15.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/25/2019; 164 xem 1 lưu
Xem lần cuối 16.72 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 179  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.