VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Tạ Ơn Chúa II

Cô-lô-se 1:3-4; Cô-lô-se 1:12-14
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 253 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Địa Vị Cao Trọng

Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/2/2016; P: 10/6/2016; 1075 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nén Bạc Chúa Giao

Nén Bạc Chúa Giao

Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/3/2011; 2086 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.49 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Sự Chọn Lựa Định Mình

Mác 6:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/29/2012; 329 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.86 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Quyền Chủ Tể Của Đức Chúa Trời

Ê-sai 44:24-45:25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/16/2014; 343 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sự Trị Vì Công Chính

Sự Trị Vì Công Chính

Ê-sai 8:19-22; Ê-sai 9:2; Ê-sai 9:6-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/15/2013; 772 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.34 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Một Năm Mới Sung Mãn

Giăng 10:10; Giăng 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/2/2011; 1310 xem
Xem lần cuối 3.41 phút
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Ở Với Chúa Giê-xu

Công-vụ các Sứ-đồ 4:12-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 282 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Gia Đình của Chúa

Ê-phê-sô 4:2-3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1047 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.89 phút
Đọc  Chia sẻ
Mùa Xuân Của Tình Yêu

Mùa Xuân Của Tình Yêu

Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/14/2010; 1969 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5.46 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 314  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng