VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 5:16; 1 Sa-mu-ên 16:7; 1 Sa-mu-ên 1:13; Châm-ngôn 16:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/17/2008; 852 xem 4 lưu
Xem lần cuối 44.43 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:12-17; Ma-thi-ơ 4:23-25
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/3/2013; 1547 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3.54 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:9-17
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:1/20/2013; 854 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.14 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/11/2020; P: 4/11/2021; 68 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 1723 xem 32 lưu
Xem lần cuối 6.86 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/30/2012; 2122 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7.52 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/4/2021; P: 4/8/2021; 170 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.59 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 2332 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7.76 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/20/2017; P: 8/24/2017; 776 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8.51 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/4/2018; P: 11/22/2018; 330 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 234  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.