VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1057 xem
Xem lần cuối 42.08 giây
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:8-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/4/2014; P: 9/7/2014; 1213 xem 1 lưu
Xem lần cuối 58.08 giây
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8; Ê-phê-sô 4:11-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/3/2015; 314 xem
Xem lần cuối 1.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 54:1-3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/29/2019; P: 12/31/2019; 785 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:4-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/28/2008; 3058 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:26-31
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/11/2021; P: 7/14/2021; 103 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.32 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:13-14; Ma-thi-ơ 1:20-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2014; 823 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2.67 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:17-4:23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2437 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 2704 xem 74 lưu
Xem lần cuối 3.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:17-21
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/19/2016; 920 xem 44 lưu
Xem lần cuối 3.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 233  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.