VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 13:31-35
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/13/2008; 1798 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.01 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2241 xem 41 lưu
Xem lần cuối 40.02 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:15; Giăng 15:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 786 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1.17 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/14/2008; 2191 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3.68 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/4/2012; 2362 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3.93 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:12-24
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:11/27/2011; 1198 xem
Xem lần cuối 8.02 phút
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15; Giăng 1:1-5
Mục Sư Nguyễn Cường Aaron
C:12/16/2018; P: 12/19/2018; 319 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/31/2017; P: 1/4/2018; 402 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-8; Giăng 15:37
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/1/2013; 825 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8.58 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/14/2020; P: 6/16/2020; 187 xem
Xem lần cuối 8.97 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 264  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.