VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:6:1-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 1150 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7.94 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-37
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/16/2017; P: 7/29/2017; 214 xem 4 lưu
Xem lần cuối 22.94 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2012; 1185 xem 12 lưu
Xem lần cuối 31.94 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/31/2016; 438 xem 1 lưu
Xem lần cuối 42.94 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 46 xem
Xem lần cuối 1.23 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 142 xem
Xem lần cuối 1.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:17-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/31/2013; 1712 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 6:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 922 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4.25 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/10/2008; 304 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 448 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 155  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.