VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 2:12-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/29/2012; 2228 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6.86 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10
Mục Sư Đặng Minh Trí
C:10/26/2014; P: 10/30/2014; 1944 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1.98 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55; Lu-ca 2:14; Lu-ca 2:29-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2017; P: 12/20/2017; 910 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2.20 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 1063 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2.45 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/25/2014; 614 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.66 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 50:15-21; Rô-ma 12:3-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/17/2019; P: 11/19/2019; 296 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-20
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/3/2018; P: 7/5/2018; 600 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3.06 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/2/2020; P: 8/6/2020; 241 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:5-9; 1 Ti-mô-thê 6:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 419 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3.71 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:38-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:3/30/2014; 791 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 172  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.