VietChristian
VietChristian
mucsu.org
1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Võ Hoàng Thiên Ân
C:8/12/2018; P: 8/22/2018; 728 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7.63 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/8/2022; P: 1/9/2023; 156 xem 2 lưu
Xem lần cuối 22.63 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/30/2014; P: 12/3/2014; 2182 xem 20 lưu
Xem lần cuối 39.63 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:1-16:22
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/1/2018; P: 7/7/2018; 749 xem 8 lưu
Xem lần cuối 41.64 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 1:1-11; Truyền-đạo 1:1-11,16-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 902 xem 7 lưu
Xem lần cuối 48.64 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2014; P: 12/30/2014; 1343 xem 23 lưu
Xem lần cuối 54.64 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 566 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:1-12; Giăng 13:34-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/1/2023; P: 10/3/2023; 95 xem
Xem lần cuối 3.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 131
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/22/2023; P: 10/27/2023; 178 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/22/2023; P: 10/27/2023; 124 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4.63 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 193  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.