VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Gióp 1:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/27/2012; 830 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8.45 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-32
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 694 xem 5 lưu
Xem lần cuối 23.45 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:7
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/1/2013; 811 xem 2 lưu
Xem lần cuối 59.45 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:24-33
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/8/2015; P: 2/10/2015; 1288 xem 32 lưu
Xem lần cuối 1.51 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/10/2019; P: 2/15/2019; 119 xem
Xem lần cuối 1.66 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/17/2013; 541 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.69 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/20/2015; P: 9/25/2015; 1413 xem 25 lưu
Xem lần cuối 1.74 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:19-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/22/2018; P: 4/27/2018; 959 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1.76 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/3/2012; 866 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.47 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 31:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/20/2015; P: 9/23/2015; 1414 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2.86 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 187  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.