VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Thi-thiên 23; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/19/2018; P: 10/12/2018; 353 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.30 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/15/2009; 1986 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1.99 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2894 xem 34 lưu
Xem lần cuối 3.90 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1029 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.60 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 674 xem
Xem lần cuối 4.72 phút
Xem  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/22/2012; 720 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.72 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:5-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 835 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.05 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:6-7
Mục Sư Cao Bảo Tài
C:10/9/2016; P: 10/13/2016; 1061 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9a
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/19/2011; 2616 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-3
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 633 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 100  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.