VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-phê-sô 1:22-23
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/7/2019; P: 7/9/2019; 188 xem 6 lưu
Xem lần cuối 38.80 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/29/2018; 589 xem 24 lưu
Xem lần cuối 2.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Huỳnh Sabastian
C:10/7/2012; 1336 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.76 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:2-10
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/11/2019; P: 8/16/2019; 23 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:18-25
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 991 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.71 phút
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24-29
Pastor Gary Benedict
C:7/1/2012; 374 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 1:1-11; Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/21/2019; P: 7/22/2019; 394 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4.26 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:8-10
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:2/24/2013; 1201 xem 20 lưu
Xem lần cuối 6.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/1/2016; P: 8/6/2017; 200 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:13
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/1/2017; P: 1/6/2017; 694 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 165  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.