VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Giăng 3:1-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 920 xem 7 lưu
Xem lần cuối 37.34 giây
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/8/2012; 1239 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:1-2,11-16; Các Quan Xét 7:2-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/30/2021; P: 6/1/2021; 259 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.72 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/25/2014; 1087 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1.87 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/24/2016; P: 4/28/2016; 1915 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3.52 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 686 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4.11 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-49
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/15/2013; 2256 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5.47 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:23-31
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:7/4/2018; 844 xem 39 lưu
Xem lần cuối 6.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/26/2015; P: 7/29/2015; 1750 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/17/2017; P: 12/20/2017; 964 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 248  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.