VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Quê Hương Mới

Sáng-thế Ký 28:10-22; Hê-bơ-rơ 11:14-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/19/2009; 1370 xem 7 lưu
Xem lần cuối 19.48 giây
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Họ Nghĩ Gì Khi Mất Hết

Sáng-thế Ký 19:17-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 517 xem 5 lưu
Xem lần cuối 30.50 giây
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Đấng Christ Và Hội Thánh

Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 393 xem 3 lưu
Xem lần cuối 46.51 giây
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Sự Trông Cậy Sống

1 Phi-e-rơ 1:3-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 731 xem
Xem lần cuối 1.11 phút
Nghe Lưu +Playlist  Dàn Bài  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Chìa Khóa Để Kinh Nghiệm Sự Sống Tuyệt Vời

Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/4/2016; P: 12/10/2016; 410 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1.43 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Chọn Lại Con Đường

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 130 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.29 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Hãy Nghĩ Lại

Ê-sai 46:3-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/30/2008; 1534 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.83 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Cuối Năm Tính Sổ

Cuối Năm Tính Sổ

Phi-líp 3:4-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/28/2008; 2482 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4.96 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Những Quyết Định Đầu Năm

Những Quyết Định Đầu Năm

Ma-thi-ơ 22:37-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 1096 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6.34 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Ngày Hiền Mẫu

Ê-sai 46:4
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:5/5/2013; 539 xem
Xem lần cuối 6.93 phút
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 108  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng