VietChristian
VietChristian
svtk.net

Ga-la-ti 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 1280 xem 26 lưu
Xem lần cuối 8.39 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/24/2015; P: 12/25/2015; 595 xem 8 lưu
Xem lần cuối 53.39 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 392 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1.02 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/1/2007; 368 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/31/2019; P: 4/2/2019; 492 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.24 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/7/2019; P: 4/8/2019; 423 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.41 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 541 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.67 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:11-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 465 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.26 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 354 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.74 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/7/2017; P: 5/8/2017; 359 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3.86 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 170  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.