VietChristian
VietChristian
nghe.app

Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 744 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11.13 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2019; P: 12/12/2019; 210 xem 6 lưu
Xem lần cuối 27.13 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2019; P: 12/4/2019; 457 xem 4 lưu
Xem lần cuối 27.13 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-3
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 588 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.52 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 16:6; Truyền-đạo 12:13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/19/2011; 1231 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.45 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2136 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/17/2014; 1647 xem 38 lưu
Xem lần cuối 4.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 215 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.69 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:3-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/1/2012; 690 xem
Xem lần cuối 7.09 phút
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/21/2010; 485 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7.60 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 169  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.