VietChristian
VietChristian
svtk.net
Giăng 13:31-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/1/2013; 2103 xem 13 lưu
Xem lần cuối 46.58 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1235 xem
Xem lần cuối 1.28 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-36; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-44
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/4/2009; 2720 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2.08 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:1/23/2011; 2222 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.23 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/31/2020; P: 6/6/2020; 382 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2.94 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/15/2022; P: 5/16/2022; 115 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.14 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-8
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 680 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/25/2010; P: 4/30/2020; 2839 xem 35 lưu
Xem lần cuối 3.28 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 35
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:5/22/2022; P: 5/25/2022; 45 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/3/2009; 2424 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4.24 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 225  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.