VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 1:01-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1339 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 13:40:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23; Giăng 10:11-18
Pastor Michael Faber
C:3/1/2015; 625 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 13:40:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:25; Lu-ca 7:24--27
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/5/2020; P: 7/6/2020; 17 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 13:39:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21: 1-7
Mục Sư Mai Tấn David
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 418 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 13:38:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:23-27
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/22/2014; 1603 xem 27 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 13:38:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/29/2011; 3874 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 13:37:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:3-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1098 xem
Xem lần cuối 7/8/2020 13:37:45
Xem  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:13
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/1/2017; P: 1/6/2017; 750 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 13:37:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:21-23
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/24/2013; 517 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 13:36:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 753 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 13:36:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 233  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.