VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Công-vụ các Sứ-đồ 12:20-25; Ê-sai 63:9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/3/2018; 260 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 13:17:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:23-27
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/29/2012; 388 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 13:16:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/25/2004; 389 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 13:16:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/26/2011; 800 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 13:16:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:11-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/25/2016; P: 9/30/2016; 452 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 13:15:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/8/2009; 3140 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 13:15:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 2341 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 13:12:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-40
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 689 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 13:11:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 335 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 13:10:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/9/2012; 3738 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 13:10:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 141  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.