VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 660 xem 13 lưu
Xem lần cuối 47.39 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18:37
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/3/2012; 832 xem 5 lưu
Xem lần cuối 47.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 629 xem
Xem lần cuối 48.37 phút
Đọc   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 392 xem 4 lưu
Xem lần cuối 48.61 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:7-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1485 xem 13 lưu
Xem lần cuối 48.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:43-45
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2012; 410 xem 2 lưu
Xem lần cuối 50.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 24:1-6
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:9/24/2017; 682 xem 10 lưu
Xem lần cuối 50.23 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 25 xem
Xem lần cuối 50.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 2012 xem 10 lưu
Xem lần cuối 50.73 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/24/2013; 965 xem 2 lưu
Xem lần cuối 50.88 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 176  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.