VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Các Quan Xét 7:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/24/2017; P: 10/9/2017; 1496 xem 25 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 22:51:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 19:1-30
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/19/2010; 608 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 22:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-20
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/3/2018; P: 7/5/2018; 580 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 22:46:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/12/2015; P: 7/14/2015; 1204 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 22:46:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/5/2020; 175 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 22:46:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/16/2011; 504 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 22:45:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1090 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 22:44:34
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 22:32
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 82 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 22:36:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 6:1-8; Ma-thi-ơ 5:13-16
Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư
C:10/19/2010; 4279 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 22:36:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1850 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 22:35:5
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  105 / 127  Tiếp  Cuối

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.